Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

17 Άτομα στο Δήμο Λέσβου

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Ο Δήμος ΛΕΣΒΟΥ ύστερα από την υπ’ αριθ. 164/2013 απόφαση 
του Δ.Σ (ΑΔΑ: ΒΕ56ΩΛΦ-ΨΕΣ) η οποία εγκρίθηκε
 με την αριθμ. πρωτ. 22829/2384/2-7-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ:ΒΛ460ΟΡ1Ι-
Κ87) ανακοινώνει ότι θα προσλάβειπροσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
 δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμούδέκα επτά (17) ατόμων, προς 
αντιμετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών–προς 
εξασφάλιση της διατεταγμένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων 
και προς διαφύλαξη των αρδευτικών έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία
πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
Λέσβου, ήτοι μέχρι και Τετάρτη 10-7-2013


 Αναλυτικά η ανακοίνωση εδώ .


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: