Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πτυχιούχοι στην Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Εως τις 31 Ιανουαρίου

Απαραίτητη η εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε ζητήματα προσφύγων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μελών στις Επιτροπές Προσφυγών, αρμόδιες για την εξέταση προσφυγών κατά απορριπτικών αποφάσεων επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας απευθύνει η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Ελλάδας).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά προσόντα:
  • Ελληνική υπηκοότητα.
  • Πτυχίο νομικών ή πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής στα παραπάνω επιστημονικά πεδία.
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε ζητήματα προσφύγων ή σε συναφή πεδία.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Γνώση χρήσης υπολογιστή (MS Οffice).
Θα συνεκτιμηθούν η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, η εξειδίκευση στο προσφυγικό δίκαιο και η γνώση άλλων γλωσσών.
Υπενθυμίζεται πως η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θα προτείνει ένα μέλος σε καθεμία από τις τριμελείς Επιτροπές Προσφυγών που θα συγκροτηθούν και των οποίων τα μέλη θα ορισθούν με απόφαση του υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
Αιτήσεις - Δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εργαστούν στην Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ θα πρέπει κατ' αρχάς να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας. Παράλληλα θα πρέπει να υποβληθούν:
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερόμενου.
  • Επιστολή του ενδιαφερόμενου στην οποία θα περιγράφονται οι λόγοι για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προτεινόμενη θέση.
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών και των πράξεων αναγνωρίσεώς τους, τίτλων ξένων γλωσσών και άλλων βεβαιώσεων από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.
  • Τουλάχιστον μία συστατική επιστολή.
  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποστέλλεται ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013 στο e-mail lampropo@unhcr.org ή με συστημένη επιστολή, υπόψη Κωνσταντίνας Λαμπροπούλου, Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Ταγιαπιέρα 12, 11525, Αθήνα, με την ένδειξη «Θέσεις Μέλους Επιτροπών Προσφυγών» και το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
Αξίζει να σημειωθεί πως θα ειδοποιηθούν για την περαιτέρω διαδικασία μόνο οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα περάσουν επιτυχώς το στάδιο της προεπιλογής το οποίο θα διεξαχθεί επί τη βάσει του φακέλου της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για τη δεύτερη φάση της διαδικασίας, θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη και γραπτή εξέταση, σύμφωνα με την κα. Λαμπροπούλου.
Πληροφορίες ή σχετικές διευκρινίσεις παρέχονται στα τηλ. 210 6726462 και 210 6756801.

http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: