Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Στέλεχος Πληροφορικής από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Βασίλειο Γούναρη, Καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας 7 (επτά) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω πράξης και με προϋπολογισθέν ποσό 4.200,00 €, εξωτερικό συνεργάτη που πληροί συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία περιγράφονται ακολούθως:
Το βασικό αντικείμενο απασχόλησης του Στελέχους Πληροφορικής θα είναι η υποστήριξη ανάπτυξης του Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δι.Πα.Ε. σε περιβάλλον Drupal.

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

• Άριστη γνώση και αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε
περιβάλλον Drupal.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2).
• Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης και υλοποίησης
πληροφοριακών συστημάτων διασφάλισης ποιότητας σε περιβάλλον Drupal στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία διαδικτυακού προγραμματισμού και
προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων.
• Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία ανάλυσης και σχεδιασμού Συστημάτων Λογισμικού
και διαχείρισης Συστημάτων Βάσεως Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων.
Θα αξιολογηθούν μόνο οι Προτάσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί
και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Τρίτη 12/02/2013 και ώρα 14:30 στη διεύθυνση:

Ειδικός Λογαριασμός Δι.Πα.Ε.
14 χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιά
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του Δι.Πα.Ε.
(www.ihu.edu.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Αριστέα
Γκόντρα (τηλ. 2310-807572 fax: 2310-474569, e-mail: a.gkontra@ihu.edu.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια: