Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΟΥΜΠΟΥΡΑ προκηρύσσει διαγωνισμό υποτροφιών

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
 1. Δύο (2) υποτροφίες σε πτυχιούχους που κατοικούν ή κατάγονται από τη Δημοτική Ενότητα Άνδρου και μία (1) υποτροφία για πτυχιούχο που κατάγεται από τη Δημοτική Ενότητα Κορθίου Άνδρου για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.
 2. Δύο (2) υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές σε Ελληνικά Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.για το Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, που κατοικούν ή κατάγονται από τη Δημοτική Ενότητα Άνδρου και μία (1) υποτροφία για φοιτητή που κατάγεται από τη Δημοτική Ενότητα Κορθίου Άνδρου.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:
 • νεαρά άτομα (άνδρες και γυναίκες) που κατάγονται από τη Δημοτική Ενότητα Άνδρου καιτη Δημοτική Ενότητα Κορθίου και κατοικούν στις εν λόγω Δημοτικές Ενότητες της νήσου Άνδρου.
 • Οικονομικά αδύνατοι (η οικονομική αδυναμία προσδιορίζεται με ανώτατο όριο ετήσιου εισοδήματος, ατομικού και οικογενειακού συνολικά 20.000 προσαυξανόμενο κατά 3.000 για κάθε παιδί).
 • Ο υποψήφιος υπότροφος σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχει απολυτήριο, πτυχίο ή πιστοποιητικό σπουδών με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς».
Σε περίπτωση που δεν βρεθούν νέοι και νέες που να πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις η παροχή οικονομικής ενίσχυσης δίδεται σε άπορους νέους και νέες που κατάγονται από τις Δημοτικές Ενότητες Άνδρου και Κορθίου και κατοικούν σ΄ αυτές, για την έναρξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους στις εν λόγω Δημοτικές Ενότητες. ( Άρθρο 2))
Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος (άρθρο 9).
 1. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποτρόφων υπερβαίνουν τον καθορισμένο αριθμό, τότε θα γίνεται κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσία των υποψηφίων ή γονέα ως εκπροσώπου.
 2. Σε περίπτωση ισοψηφίας των υποψηφίων, ως προς τα κριτήρια επιλογής, τότε θα γίνεται κλήρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσία των υποψηφίων ή γονέα ως εκπροσώπου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απαραιτήτως μέχρι 8.4.2013 στη Διεύθυνση: Ίδρυμα Γεωργίου και Ειρήνης Πούμπουρα, Χώρα Τ.Κ. 84500 Άνδρος.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 • Συμπλήρωση έντυπης αίτησης
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
 • Βεβαίωση εγγραφής στη σχολή στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής και η διάρκεια φοίτησης
 • Επίσημο αντίγραφο διπλώματος
 • Αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων φοιτήσεως στη Σχολή
 • Βεβαίωση αποδοχής των υποψηφίων για μεταπτυχιακές σπουδές από τα ΑΕΙ εσωτερικού ή του εξωτερικού
 • Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Δ.Ο.Υ.
 • Αντίγραφο Ε9
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη λήψεως υποτροφίας από άλλο Ίδρυμα
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στη Δημοτική Ενότητα Άνδρου (πρώην Δήμο Άνδρου) και Δημοτική Ενότητα Κορθίου (πρώην Δήμο Κορθίου)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή τουλάχιστον ενός γονέα από τις Δημοτικές Ενότητες Άνδρου και Κορθίου
Σημείωση: Τα έγγραφα που θα επισυνάπτονται στις αιτήσεις πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους και οι αιτήσεις θα πρέπει απαραιτήτως να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση θεωρημένη από την αστυνομική αρχή ή από τα ΚΕΠ.
Πληροφορίες: Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο site του Δήμου Άνδρου (www.andros.gr). Διεύθυνση: Ίδρυμα Γεωργίου και Ειρήνης Πουμπουρα, Χώρα Τ.Κ. 84500 Ανδρος

 http://epixeiro.info

 Στο NeoBux πληρώνεστε απλώς για την περιήγηση στις διαφημιζόμενες σελίδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: