Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Καβάλας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Ο Δήμος Καβάλας Νομού Καβάλας, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη πέντε (05) θέσεων προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων από Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, Υπουργεία, ΝΠΔΔ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Καβάλας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 10 - Τ.Κ. 654 03 Καβάλα.

2. Οι μετατάξεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις:
 των άρθρων 74 και 79 του Ν.3584/2007 που αφορούν στη μετάταξη υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού σε άλλο ΟΤΑ α΄ βαθμού
 του άρθρου 58 του Ν.3979/2011 που αφορούν στη μετάταξη υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού σε οργανικές θέσεις υπηρεσίας του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και αντίστροφα
 του άρθρου 35 παρ.5 του Ν.4024/2011

3. Οι θέσεις οι οποίες πρόκειται να καλύψει ο Δήμος Καβάλας με μετατάξεις υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, είναι οι εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό
μία (1)
ΠΕ Συγκοινωνιολόγο Πολιτικό Μηχανικό
μία (1)
ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικό
μία (1)
ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
μία (1)
ΠΕ Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό
μία (1)
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία μετατάσσονται.

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι ΟΤΑ α’ βαθμού, Υπουργείων ή άλλων δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ, οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. μετάταξη σε παραμεθόριο περιοχή με υποχρεωτική παραμονή και κάθε άλλο χρονικό περιορισμό που προκύπτει από ειδική διάταξη, διετή δοκιμαστική υπηρεσία).

5.Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Καβάλας έως 30-06-2013 τα παρακάτω δικαιολογητικά :
i. Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (επισυνάπτεται υπόδειγμα)
ii. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του
περιεχομένου του
iii. Επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών και των πρόσθετων προσόντων
iv. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
ν. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν, εκτός των άλλων, οι αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας, εκθέσεις αξιολόγησης καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη.
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαιώσεις της υπηρεσίας προέλευσης περί μοναδικότητας ή μη του υπαλλήλου, παρέλευση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας και μη ύπαρξης οιουδήποτε κωλύματος μετάταξης από γενική ή ειδική διάταξη (π.χ. υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για ορισμένο χρονικό διάστημα λόγω παραμεθορίου περιοχής ή κάθε άλλου χρονικού περιορισμού).

6. Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτουμένων δικαιολογητικών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω αναγραφόμενη διεύθυνση (παρ.1) εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 10943/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» (το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγιση επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου).

7. Η Υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους ενδιαφερομένους υπαλλήλους για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων τους, μετά το πέρας της διαδικασίας.

8. Κάθε φορέας, στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα ανακοίνωση, οφείλει να την κοινοποιήσει σε όλες τις Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ που εποπτεύει.

9. Η παρούσα αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στη Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ, έτσι ώστε να αναρτηθεί στον ιστότοπο (www.ypes.gr). Επίσης θα αναρτηθεί και στην κεντρική σελίδα του Δήμου Καβάλας (www.kavala.gov.gr). Παράλληλα κοινοποιείται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Η.Δ. προκειμένου να εισαχθεί στο δικτυακό τόπο του http://www.ydmed.gov.gr.

10. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και δεν είναι δεσμευτική για την υπηρεσία.

11. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Καβάλας στα τηλ: 2510451383 πληροφορίες: κα Σιμιτσή Ελένη και κα Τσιολακίδου Μαρία.


 http://www.kavala.gov.gr/web/guest/news/jobs?p_p_id=bs_news&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=3947&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fnews%2Fjobs 

Δεν υπάρχουν σχόλια: