Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

( 1 ) θέση Π.Ε Αρχαιολόγος Κάστρο Πάτρας

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Την πρόσληψη του παρακάτω ειδικευµένου προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης  µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για τις ανάγκες του ενταγµένου στο Ε.Π. «∆υτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013» έργου «Στερέωση-ανάπλαση Βορείων τειχών και φωτισµός ανάδειξης Κάστρου Πάτρας, Νοµού Αχαΐας” 

 ( 1 ) θέση     Π.Ε Αρχαιολόγος      Κάστρο Πάτρας

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
       Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση  ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας κατά τις ώρες 9:00-13:00, στη διεύθυνση: Φιλοποίµενος 56, 261 10 Πάτρα, υπόψιν κας Μαρίας Βαβαρούτα  (τηλ. επικοινωνίας: 2610 276143, 2610 279330)  εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών  που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης της Προκήρυξης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot ), του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.A. ( http://www.yppo.gr , [ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) και της 6 ης Ε.Β.Α. ( http://www.6eba.gr , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ–ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) καθώς και της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων Υπηρεσίας, την 20.05.2013, δηλαδή από 21.05.2013 έως  27 .05.2013.  


Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: