Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013- 2014.

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του πρώτου κύκλου σπουδών για το ακαδ. έτος 2013-14. Σε περίπτωση που δημοσιευτεί η σχετική υπουργική απόφαση ο αριθμός των εισαγομένων φοιτητών/τριών θα ανέλθει στους σαράντα τέσσερις (44).
 Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι των Τμημάτων: (i)Τμημάτων Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, (ii) των υπολοίπων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, (iii) άλλων τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής, (iv) ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν τίτλους σπουδών επισήμως αναγνωρισμένους ως ισότιμους. Γίνονται επίσης δεκτοί/ές (v) πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2916/01, μετά από πρόταση της ΣΕ και απόφαση της ΓΣΕΣ.
 Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και τελειόφοιτοι/τες φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες σε περίπτωση επιτυχίας τους μπορούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ μόνο αν έχουν αποδεδειγμένα ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως τις 20 Οκτωβρίου 2013.

 Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση (έντυπο) υποψηφιότητας, στην οποία ο/η υποψήφιος/α θα προσδιορίζει, την κατεύθυνση στην οποία επιθυμεί να ενταχθεί (συστηματική φιλοσοφία ή ιστορία της φιλοσοφίας), τον καθηγητή-επόπτη που θα έχει την επίβλεψη των σπουδών του/της και της διπλωματικής εργασίας του/της.
 2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία και η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας. 
3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων (επικυρωμένα). 
4. Διπλώματα ξένων γλωσσών (επικυρωμένα). 
5. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου ή πτυχίων (επικυρωμένη). 
6. Τυχόν δημοσιεύματα.
 Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τομέα Φιλοσοφίας (παλαιό κτήριο Φιλοσοφικής, γρ. 215) από 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2013.
 Η αξιολόγηση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών γίνεται με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων: (1) Γενικός βαθμός πτυχίου (20%). (2) Μέσος όρος της βαθμολογίας σε φιλοσοφικά προπτυχιακά μαθήματα: προσμετρώνται οι βαθμοί μαθημάτων φιλοσοφίας, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ (8)·εάν υπάρχουν περισσότερα φιλοσοφικά μαθήματα, προσμετρώνται εκείνα με τις οκτώ (8) καλύτερες βαθμολογίες (10%). (3) Προφορική συνέντευξη, με συνεκτίμηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προφίλ του/της υποψηφίου/ας (10%). (4) Γραπτή εξέταση σε ύλη που ορίζεται από τους διδάσκοντες-μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και σε ξενόγλωσσο φιλοσοφικό κείμενο (60%), ώστε να τεκμαίρεται η γνώση τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας.
 Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν ξεχωριστά ανά κατεύθυνση το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2013 σε τόπο και χρόνο, ο οποίος θα οριστεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν. Η επιλογή των επιτυχόντων/ουσών ανά κατεύθυνση γίνεται από δύο ξεχωριστές αντίστοιχες επιτροπές που θα συγκροτήσει η ΓΣΕΣ, η οποία και επικυρώνει τον πίνακα επιτυχόντων/ουσών. Οι επιτυχόντες/ούσες θα κληθούν για εγγραφή στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής έως το τέλος Οκτωβρίου. 
Για περισσότερες πληροφορίες: 2310 997319, http://sofos.edlit.auth.gr (Ανακοινώσεις Τομέα Φιλοσοφίας).
 Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: