Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(21) Άτομα στη Δημοτική Κατασκήνωση στο Αλεποχώρι Αττικής.

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής.
Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

Α/Α     ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ                                                               ΘΕΣΕΙΣ
1.        ΠΕ  Ιατρός Παιδίατρος                                                      1
2.        ΠΕ Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια                                         1
3.        ΠΕ Εκπαιδευτικός Γυμναστής- (Υπαρχηγός)                1
4.        ΠΕ Παιδαγωγός                                                                  1
5.        ΔΕ Μάγειρας                                                                        1
6.       ΥΕ Βοηθοί Μάγειρα                                                             2
7.        ΥΕ Λαντζέρισσες - Τραπεζοκόμοι                                    5
8.        ΥΕ Εργάτες Γενικών καθηκόντων                                    3
9.        ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας                                               3
10.      ΔΕ Διοικητικός υπάλληλος                                               1
11.      ΔΕ Αποθηκάριος                                                               1
12.      ΔΕ Οδηγός                                                                          1
 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση),με εξαίρεση της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/1994.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40, τ.κ. 142 34 Νέα Ιωνία,  απευθύνοντάς την Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Ολόκληρη η  ανακοίνωση θα υπάρχει τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κτίριο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στο site του Δήμου www.neaionia.gr Προκηρύξεις .

Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αιτήσεως.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (10) ημερών και αρχίζει στις 15 Μαΐου 2013 και λήγει στις 24 Μαΐου 2013.


  Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: