Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προσλήψεις στις “Αρχαιολογικές εργασίες της 22ης ΕΒΑ”

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Την πρόσληψη  προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την εκτέλεση του υποέργου “Αρχαιολογικές εργασίες της 22ης ΕΒΑ” του έργου “Αποπεράτωση Οδικών Υποδομών Αυτοκινητοδρόμου: Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης ) - Μαλιακός (Σκάρφεια ) και συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι- Χαλκίδα”» για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου

Υποβολή Αιτήσεων συμμέτοχης
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να υποβάλουν έντυπη αίτηση εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, τους δικτυακούς κόμβους του ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot) και του ΥΠ.Π.ΘΡ.Π.Α. (http://www.yppo.gr, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ–ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ).

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται από 16-05-2013 έως και 22-05-2013 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, κατά τις ώρες 9:00 – 13:00 στα γραφεία της Γραμματείας της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, όπου διατίθενται και σχετικά έντυπα αιτήσεων.

Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: