Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

2 Θέσεις στο έργο (ΕΣΠΑ) «Συντήρηση Κειμηλίων Αγίου Όρους». Χαλκιδικής.

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου (ΕΣΠΑ) «Συντήρηση Κειμηλίων Αγίου Όρους».

  (1)     ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

  (1)     ΔΕ Εργατοτεχνίτης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής   

  Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της 10ης ΕΒΑ στον Πολύγυρο, Πολυτεχνείου 12, ΤΚ 63100, Πολύγυρος Χαλκιδικής.
Υπόψη κ. Αικατερίνης Μιχαήλ, (τηλ. επικοινωνίας: 2371022060) (πληροφορίες δίνονται και στο Τεχνικό Γραφείο Αγ.Όρους: 2310285163), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών  που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης, στις 23.05.2013 στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (http  ://  www  .  yppo  .  gr  ) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 24.05.2013 έως 30.05.2013), από τις 09.00πμ έως τις 14.00.


Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: