Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(24) Υδρονοµείς στο Δήμο Φαιστού Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς , µε τους όρους που αναφέρονται
παρακάτω , να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από  Παρασκευή  24-05-2013 έως και τη
Πέµπτη 30-05-2013 στο  Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου Φαιστού  καθηµερινά τις ώρες
08.00 έως τις 14.00 .   


 Αριθµός θέσεων  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ ’ αριθµόν 130/30-04-2013 Απόφαση του , καθόρισε τον αριθµό
των θέσεων των υδρονοµέων  ως εξής :  


Ο αριθµός των  θέσεων των υδρονοµέων ορίζεται σε (24) είκοσι τέσσερις ως εξής: 
       .
   ∆ηµοτική Ενότητα Μοιρών (10) δέκα υδρονοµείς ως εξής: 


Μία (1) θέση εργάτη υδρονοµέα προορίζεται για τον τοµέα Τ.Κ. Ρουφά – Βρέλι ∆ηµοτικής
Ενότητας Μοιρών .
Μία (1) θέση εργάτη υδρονοµέα προορίζεται για τον τοµέα Τ.Κ. Σκουρβούλων ∆. Ε. Μοιρών .
∆ύο (2) θέσεις εργάτη υδρονοµέα προορίζονται για τον τοµέα Τ.Κ. Γαλιάς ∆. Ε. Μοιρών .
∆ύο (2) θέσεις εργάτη υδρονοµέα προορίζονται για τον τοµέα Τ.Κ. Πηγαϊδακίων 
∆. Ε. Μοιρών .
∆ύο (2) θέσεις εργάτη υδρονοµέα προορίζονται για τον τοµέα Τ.Κ. Αντισκαρίου 
∆. Ε. Μοιρών .
Μία (1) θέση εργάτη υδρονοµέα προορίζεται για τον τοµέα Τ.Κ. Πετροκεφαλίου και Λίσταρο ∆.Ε.
Μοιρών .
Μία (1) θέση εργάτη υδρονοµέα προορίζεται για τον τοµέα Τ.Κ. Καστελίου ∆.Ε. Μοιρών .  


        .     ∆ηµοτική Ενότητα Τυµπακίου (11) ένδεκα υδρονοµείς ως εξής : 


Τρεις (3) θέσεις εργάτη υδρονοµέα προορίζονται για τον τοµέα ∆. Ε. Τυµπακίου .
Μία (1) θέση εργάτη υδρονοµέα προορίζεται για τον τοµέα Τ.Κ. Καµηλαρίου  
∆. Ε. Τυµπακίου .
Μία (1) θέση εργάτη υδρονοµέα προορίζεται για τον τοµέα Τ.Κ. Σίβα ∆.Ε.  
Τυµπακίου .
Μία (1) θέση εργάτη υδρονοµέα προορίζεται για τον τοµέα Τ.Κ. Πιτσιδίων ∆.Ε.  
Τυµπακίου .
Μία (1) θέση εργάτη υδρονοµέα προορίζεται για τον τοµέα Τ.Κ. Βώρων ∆.Ε.  
Τυµπακίου .
Μία (1) θέση εργάτη υδρονοµέα προορίζεται για τον τοµέα Τ.Κ. Φανερωµένης ∆.Ε. Τυµπακίου .
Μία (1) θέση εργάτη υδρονοµέα προορίζεται για τον τοµέα Τ.Κ. Κλήµατος – Λαγολιού ∆.Ε.
Τυµπακίου .
Μία (1) θέση εργάτη υδρονοµέα προορίζεται για τον τοµέα Τ.Κ. Γρηγοριάς ∆.Ε.  
Τυµπακίου .
Μία (1) θέση εργάτη υδρονοµέα προορίζεται για τον τοµέα Τ.Κ. Καµάρες ∆.Ε. Τυµπακίου .  


           .        ∆ηµοτική Ενότητα Ζαρού (3) τρεις υδρονοµείς ως εξής : 


Μία (1) θέση εργάτη υδρονοµέα προορίζεται για τον τοµέα Τ.Κ. Μορόνι ∆.Ε. Ζαρού .
Μία (1) θέση εργάτη υδρονοµέα προορίζεται για τον τοµέα Τ.Κ. Μάκρες ∆.Ε. Ζαρού .
Μία (1) θέση εργάτη υδρονοµέα προορίζεται για τον τοµέα ∆.Κ. Ζαρού . 


Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού , από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.00. έως 14.00 ∆ιεύθυνση : ∆ηµοτικό Κατάστηµα Φαιστού , 25 ης Μαρτίου , 
τηλέφωνο 28923-40235


Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: