Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

30 Προσλήψεις στο Δήµο Κισσάµου

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας
δυο (2) µηνών συνολικά τριάντα (30) ατόµων , για την αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών
λειτουργίας της Μονοµετοχικής Α.Ε.  στη Βουλισµένη παραλία Λαφονησίου και στη παραλία του
Μπάλου ως  κατωτέρω :

 ∆εκατέσσερα (14) άτοµα Προσωπικό Καθαριότητας ΥΕ 16, για την καθαριότητα της
Βουλισµένης παραλίας Λαφονησίου και της παραλίας Μπάλου .

 ∆έκα (10) άτοµα Ταµίες ∆Ε , για τις καντίνες ( αναψυκτήρια ) και τις οµπρέλες στη
Βουλισµένη  παραλία Λαφονησίου και στη παραλία Μπάλου .

 Έξι (6) άτοµα Μπουφετζίδες ΥΕ , για τις καντίνες στη Βουλισµένη παραλία Λαφονησίου
και στη παραλία Μπάλου .

Η πρόσληψη θα γίνει µετά από απόφαση του Προέδρου της εταιρείας και το χρονικό διάστηµα απασχόλησης καθενός θα οριστεί µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης .

 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
   Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στη ∆ηµοτική Μονοµετοχική Α.Ε.  στο δηµαρχείο Κισσάµου (αρµόδιος κ. Μουντάκης )  εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία ανάρτησης του παρόντος στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου Κισσάµου και στη διαύγεια , δηλαδή έως και την ∆ευτέρα 3 Ιουνίου 2013.

 Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: