Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο ∆ήµο Βύρωνα και συγκεκριµένα για την πρόσληψη ενός (1) ατόµου, κλάδου ∆Ε Τεχνίτη Σιδηροκατασκευών.


 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας, οδός Καραολή & ∆ηµητρίου 36-44 και ειδικότερα στο Τµήµα Προσωπικού, εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, που αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων  του ∆ηµοτικού Καταστήµατός του ∆ήµου Βύρωνα.

Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: