Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

«Πρόσληψη Οµαδαρχών και Κοινοταρχών , για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι »

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι 
Κάθε ενδιαφερόµενο για την στελέχωση της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης µε προσωπικό για θέσεις Οµαδαρχών και Κοινοταρχών , οι οποίοι θα απασχοληθούν για τρεις  (3) κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ηµερών οι Οµαδάρχες και για  τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ηµερών οι Κοινοτάρχες διάστηµα µικρότερο των δύο (2) µηνών σύνολο , σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα για το χρονικό διάστηµα από 17/6/2013 έως 10/8/2013:

  1 Είκοσι πέντε (25) Οµαδάρχες , για κάθε µία από τις τρεις (3) περιόδους 2 Έξι (6) Κοινοτάρχες , για κάθε µία από τις τρεις (3) περιόδους 3 Τρεις (3) Κοινοτάρχες , για την τέταρτη περίοδο
 Οι  οµαδάρχες  πρέπει :
 Για την 1 η περίοδο      να είναι ηλικίας από 16 έως 30 ετών , µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης . Για την 2η  και 3 η περίοδο  να είναι ηλικίας από 18 έως 30 ετών , µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης .
Οι  κοινοτάρχες πρέπει :
 Για την 1 η, 2η  και 3 η περίοδο      να είναι ηλικίας από 18 έως 30 ετών , µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης . Για την περίοδο 4η  περίοδο     να είναι ηλικίας από 18 έως 55 ετών , µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης .
Και οι οµαδάρχες και κοινοτάρχες να έχουν προηγούµενη κατασκηνωτική εµπειρία .  

Προτάσσονται κατά σειρά :

 Απόφοιτοι ∆ιαφόρων Σχολών δηµότες ή κάτοικοι Ν. Ιωνίας

 Φοιτητές ή Σπουδαστές  δηµότες ή κάτοικοι Νέας Ιωνίας

 Απόφοιτοι Λυκείου ή µαθητές της Γ΄ Λυκείου δηµότες ή κάτοικοι Νέας Ιωνίας

 Όλοι οι ανωτέρω µη δηµότες ή µη κάτοικοι Νέας Ιωνίας
  ∆εν πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη , υποδικία , δικαστική συµπαράσταση ) µε επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ . 6 του Ν. 2207/94.  
Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις παραπάνω θέσεις είναι τα εξής :
1. Έντυπο αίτησης ( διανέµεται στο δηµοτικό κατάστηµα ).
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας .
 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης .
 4. Πιστοποιητικό γέννησης από το ∆ηµοτολόγιο του οικείου ∆ήµου ή βεβαίωση µόνιµης κατοικίας για τους κατοίκους ή άλλο που να αποδεικνύει το τόπο διαµονής .
5. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωµατωµένη στην αίτηση ) ή βεβαίωση φορέα από την οποία να αποδεικνύεται προηγούµενη εµπειρία σε Κατασκηνώσεις ∆ηµοσίου , Ιδιωτικού ή µη Κερδοσκοπικού φορέα .
 6. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωµατωµένη στην αίτηση ) του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε κλοπή , υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία ) απάτη εκβίαση , πλαστογραφία , απιστία δικηγόρου , δωροδοκία , καταπίεση , απιστία περί την υπηρεσία , παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή , συκοφαντική δυσφήµιση , καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας η οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας  ζωής , β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα  για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης , έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε ,  γ) ότι δεν έχουν , λόγω καταδίκης ,  στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή , ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση .
Επιπρόσθετα δικαιολογητικά :
Οι οµαδάρχες και κοινοτάρχες που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκοµίσουν συµπληρωµένο το πιστοποιητικό υγείας που δίνεται από το τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου του ∆ήµου µας , υπογεγραµµένο και σφραγισµένο από τον οικογενειακό τους  Ιατρό .  Επιπλέον οι επιλεγµένοι Οµαδάρχες και Κοινοτάρχες θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση που θα πραγµατοποιηθεί στο κέντρο πρόληψης « ΙΡΙ∆Α » (∆/νση : Πριγκηπονήσσων 4 Νέα Ιωνία ). Η επιλογή των ενδιαφεροµένων θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί µε απόφαση ∆ηµάρχου . Κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων , στα ανωτέρω στελέχη θα παρέχεται σίτιση και διαµονή στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι η δε αποζηµίωσή τους , για την κοινωνική και εκπαιδευτική προσφορά στους κατασκηνωτές , θα καθορισθεί µε κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών  ΕΣ .∆.∆.Α. και Οικονοµικών που θα δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ.  Τέλος , η  προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 3/6/2013 έως 10/6/2013.

Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: