Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

30 Προσλήψεις στο ∆ήµο Ελληνικού – Αργυρούπολης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Την πρόσληψη , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , συνολικά τριάντα (30) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Ελληνικού – Αργυρούπολης


Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ .2 και να την υποβάλουν , είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή , είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή , στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση :  Κύπρου 68, Αργυρούπολη , Τ.Κ. 16452 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικό , υπόψιν κας Έλενας Καρβέλη Γλυνού και Χρ . ∆ηµητρακοπούλου , (τηλ . επικοινωνίας :2132018700).

Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: