Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

50 Άτομα στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Την πρόσληψη προσωπικού εκτάκτων αναγκών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού πενήντα [50] ατόµων , ήτοι: είκοσι (20) ∆Ε οδηγοί βυτιοφόρων και πυροσβεστικών οχηµάτων &  τριάντα [30] εργάτες ΥΕ ως πλήρωµα οχηµάτων και συνοδών βυτιοφόρων για την πρόληψη ενδεχοµένων πυρκαγιών  κατά την θερινή περίοδο στα διοικητικά όρια του ∆ήµου, χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ    

 Προθεσµία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 21/5/2013 έως 28/05/2013. Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να υποβάλλουν  αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του ∆ήµου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης (∆/νση: Κ. Καραµανλή 18 – Βούλα, τηλ. 2132020043) κατά τις εργάσιµες ηµέρες από ώρα 08.00 π.µ. έως 14.00. 

Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: