Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΗΒΑΣ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  Πρόσληψη  εξειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του έργου ΕΣΠΑ µε τίτλο «Β΄ Φάση Επανέκθεσης Προϊστορικών – Κλασικών & Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Αρχ /κού Μουσείου Θήβας »

 Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής
       Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση  ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Λ. Αθηνών 24Β, τ.κ. 34100, Χαλκίδα, Υπόψιν Γραµµατείας (τηλ. επικοινωνίας: 2221022402)  εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών  που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ( http://diavgeia.gov.gr ) και του ΥΠΑΙΘΠΑ. ( http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας,  δηλαδή από τις     17-5-2013  έως την    23-5-2013.

 Αρχείο Λήψη Αρχείου


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: