Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

12 Άτομα στο Δήμο Μαραθώνος Αττικής

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας για την εξής κατά αριθμό ατόμων , ειδικότητα, με τα
αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

1.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : οκτώ (8)

2.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ εργάτες πρασίνου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : δύο (2)

3.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ χειριστής μηχανημάτων έργου
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : ένας (1)

4.ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ οδηγός πούλμαν
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ένας (1)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: δύο (2) μήνες


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός
Οινόης 6 Τ.Κ. 190 07 Μαραθώνας και ειδικότερα στο γραφείο Τμήματος Ανθρώπινου
Δυναμικού, αρμόδια κα Αρετή Παπαϊωάννου, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, που
αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.


ΑρχείοΛήψη Αρχείου


Δεν υπάρχουν σχόλια: