Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

1 Θέσει στο ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών του Αιγινητείου Νοσοκομείου που εδρεύει στην
Αθήνα.

1   Δ.Ε. Διοικητικού –Λογιστικού     8 μήνες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από
δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αιγινήτειο Νοσοκομείο – Βασ. Σοφίας 72, Τ.Κ. 11528,
Αθήνα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας υπόψιν κας Γεωργίας Βράκα (τηλ.
επικοινωνίας: 2107289314). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.


ΑρχείοΛήψη Αρχείου
Δεν υπάρχουν σχόλια: