Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

(1) Οργανική θέση Ειδικού Συνεργάτη ΤΕ στο Δήμο Αντιπάρου

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Μία (1) κενή οργανική θέση Ειδικού Συνεργάτη ΤΕ στο Δήμο Αντιπάρου, για την
επικουρία του Δημάρχου, σε οικονομικά θέματα και θέματα που αφορούν στη λειτουργία ΟΤΑ και Νομικών
Προσώπων Δ.Δ και ΙΔ του Δήμου. Για την πλήρωση της θέσεως απαιτούνται:
1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007
(Φ.Ε.Κ. Α 143/28-6-2007).
2. Πτυχίο ή δίπλωμα T.E.I. της ημεδαπής .
3. Αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα
αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προ-
σλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
4. Καλή γνώση αγγλικών.
5. Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου.
Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των υπ’ αρ. 2, 3, 4 και 5 υποβάλλονται με την αίτηση του υποψηφίου ενώ τα
δικαιολογητικά για την απόδειξη του υπ’ αρ. 1 θα κληθεί να υποβάλλει στη συνέχεια μόνο ο υποψήφιος που θα
επιλεγεί.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε από άλλο εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του αιτούντα θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφορών, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αντιπάρου, ΤΚ 84007, απευθύνοντάς την στον Δήμο Αντιπάρου, υπόψη κας
Παλαιολόγου Άννα (τηλ. επικοινωνίας: 2284061570).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα της έδρας του Νομού.

ΑρχείοΛήψη Αρχείου

Δεν υπάρχουν σχόλια: