Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Δήμος Λαυρεωτικής: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας δύο (2)
µηνών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
• Αίτηση
• Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατήριο – άδεια παραµονής
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ.
( δηλαδή να µην έχουν καταδικαστεί ή είναι υπόδικοι για εγκληµατική
πράξη ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα )
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
• Bεβαίωση ανεργίας, εφόσον διαθέτουν
Τα δικαιολογητικά (µαζί µε την αίτηση) οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να τα
καταθέσουν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου από 25-6-2013 µέχρι και 
28-6-2013. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καλούν στα
τηλέφωνα 22923 20152 , 20140.

ΑρχείοΛήψη Αρχείου
Δεν υπάρχουν σχόλια: