Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Πρόσληψη ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Πάτρα

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  «Πρόσληψη ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης  µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου  για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγµένου στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα " του Ε.Σ.Π.Α 2007-2013 " έργου « Κάστρο Χλεµούτσι Ηλείας: Στερέωση – Ανάδειξη αίθουσας Α2, Αισθητική Ανάδειξη αίθουσας Α1 και Λειτουργική Σύνδεση αυτών ». 

 Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

     Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση  ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Φιλοποίµενος 56, 261 10 Πάτρα, υπόψιν κας Βασιλικής Πουρνιάς  (τηλ. επικοινωνίας: 2610 276143, 2610 279330)  εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών  που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης της προκήρυξης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot ), του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ( http://www.yppo.gr , ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) και της 6 ης Ε.Β.Α. (http://www.6eba.gr , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ–ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) καθώς και της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων Υπηρεσίας, την  03.06.2013 δηλαδή από  04.06.2013 έως και  10.06.2013. Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: