Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΔΕΗ: 6 Άτομα ανειδίκευτου προσωπικού στον ΔΠΑΝ (Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών)

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Η Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών, ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), έξι (6) ατόμων συνολικά, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν, ένα (1) άτομο στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, ένα (1) άτομο στον Τομέα Σχεδιασμού Απόδοσης και Οικονομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης (Λ. Συγγρού 112) καθώς και δύο (2) άτομα στην 2335 Αποθήκη Ασπροπύργου, του Τομέα Υλικού Προμηθειών όπως επίσης και δύο (2) άτομα στο Συνερ-
γείο Κατασκευών Η/Μ Έργων, στον Ασπρόπυργο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υπο-
βάλλουν μέχρι 18/06/2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΔΠΑΝ, στο Κουκάκι, την έ-
ντυπη αίτηση η οποία διανέμεται από τη γραμματεία της Διεύθυνσης, υποβάλλοντας συ-
νημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:

1. Εντοπιότητα.
2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.
3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγα-
μος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της
οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.)
4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

Πληροφορίες : Α. Βλάχου
Τηλέφωνο : 210 9008801

Πρόσληψη εκτάκτου ανειδίκευτου προσωπικού στον ΔΠΑΝ (Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών)


Δεν υπάρχουν σχόλια: