Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Υποτροφίες και οικονομική ενίσχυση από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Υποτροφίες για 12 φοιτητές του και οικονομική ενίσχυση σε άλλους έξι προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τα έξοδα των παραπάνω ενισχύσεων θα καλυφθούν από τα έσοδα των Κληροδοτημάτων: Γεωργίου Βάρκα, Παναγιώτας και Ισμήνης Κοντίδου και Γεωργίου, Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα και Λαμπρινής - Λίνας Αθανασούλας.

Υποτροφίες Γεωργίου Βάρκα
Η μηνιαία υποτροφία που θα χορηγηθεί σε δύο πτυχιούχους της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ φτάνει τα 800 ευρώ.
 
Δέκα υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές του θα χορηγήσει, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Βασικά κριτήρια χορήγησης είναι η διαπιστωμένη οικονομική αδυναμία (σε βαθμό που θα μπορούσε να οδηγήσει στη διακοπή των σπουδών των φοιτητών) και ο μέσος όρος βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή κατά τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό δέκα (10). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 12 Απριλίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται στην ιστοσελίδα: http://www.klirodotimata.web.auth.gr
Λαμπρινής-Λίνας Αθανασούλα
Τα έξοδα για δύο υποτροφίες θα καλύψει το κληροδότημα Λαμπρινής-Λίνας Αθανασούλα. Ειδικότερα, μέσω των εσόδων του κληροδοτήματος θα χορηγήσει δύο υποτροφίες σε πτυχιούχους της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (στους καλύτερους αποφοίτους της Σχολής και επί ίσοις όροις σε καταγόμενους από την Ηπειρο). Οι υποψήφιοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής και ηλικίας το ανώτερο μέχρι 36 ετών και να έχουν περατώσει τις σπουδές τους στη Σχολή Θετικών Επιστημών με επίδοση τουλάχιστον «λίαν καλώς» (6,50-8,50 με άριστα το δέκα). Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των 800 ευρώ για κάθε έναν υπότροφο, ενώ οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι 12 Απριλίου Ακόμη, απαιτούνται: αντίγραφο πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς» ή βεβαίωση του Τμήματος αποφοίτησης του υποψηφίου ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει όλες τις σπουδαστικές του υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου και συγκεντρώνει βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς», αντίγραφο ποινικού μητρώου, επικυρωμένο φωτ/φο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της χώρας μετεκπαίδευσης (απαραίτητα) και του αντικειμένου των μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου, και σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310995213-4.
  • Οικονομική ενίσχυση σε τρεις προπτυχιακούς φοιτητές του, θα χορηγήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από τα έσοδα της Δωρεάς των αδελφών Παναγιώτας και Ισμήνης Κοντίδου.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία μέχρι 36 ετών, ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή, χαμηλά οικογενειακά ή ατομικά εισοδήματα τα οποία δεν επιτρέπουν να υποστηρίξουν τις σπουδές τους, βαθμό άριστα στο προηγούμενο ή στα προηγούμενα έτη σπουδών (8.50 και πάνω) και καταγωγή από τη Δυτική Μακεδονία από τον έναν ή και από τους δύο γονείς.
Παράλληλα το Α.Π.Θ προκήρυξε, από τα έσοδα του Κεφαλαίου με την επωνυμία «Κεφάλαιο Οικονομικής βοήθειας Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα ή Τρικατσούλα» τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης τριών προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Α.Π.Θ. που φοιτούν κατά προτίμηση στη Γεωπονική ή την Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ, έχουν αποφοιτήσει κατά προτίμηση από Λύκειο της Τρίπολης Αρκαδίας, έχουν αδυναμία για την αντιμετώπιση των αναγκών τους που συνδέονται άμεσα με τις σπουδές τους, έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία έως 36 ετών.
Πληροφορίες - προθεσμία
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 12 Απριλίου. Πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα: http://www.klirodotimata.web.auth.gr
Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων ενδιαφέρεται να απασχολήσει 4 επιστήμονες στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας υδάτων λιμνών της Ελλάδας.
Πληροφορίες στο www.ekby.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: