Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΤ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ και ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/  ‘‘ Προκήρυξη των κάτωθι θέσεων : ένας (1) Αρχαιολόγος Π.Ε., τεσσάρων (4)
Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ∆.Ε. και τεσσάρων (4) Ειδικευµένων Εργατών Υ.Ε. µε
σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών
έργων για τις ανάγκες του έργου 2011ΣΕ01480100 «Συντήρηση Βόρειας και Νότιας Κρηπίδας του
∆ωρικού Ναού Τραπεζάς Αιγίου (ΕΣΠΑ)»’’

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την
υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, νοµίµως επικυρωµένα, είτε αυτοπροσώπως , είτε µε
άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι
αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία
έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην διεύθυνση : Αλ. Υψηλάντου 197, Πάτρα, Υπ’ όψιν κ. Ζιώγα Σταµατία (3ος όροφος - Τηλ.
επικοινωνίας : 261 0 623.820, 276.207 και 275.070, ΄Ωρες : Από 7.30 π.µ. έως 15.00 µ.µ.) εντός
προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο
διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr ) και του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας µας ( Από 22-05-2013 έως 28-05-2013).  
 Αρχείο Λήψη Αρχείου

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: