Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

Προσλήψεις στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Βέροια Ημαθίας.

http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/ Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας ( για την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων ( 4 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που εδρεύει στην Βέροια Ημαθίας.

 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ. 2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας –Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας –Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Μητροπόλεως 44,ΤΚ 59100, Βέροια- Ημαθία, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Κτηνιατρικής  υπόψιν κας Κουλίτσα Σουλτάνας (τηλ. επικοινωνίας: 23313-50131, 23310-77410). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

 Αναλυτικά η προκήρυξη

 http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=214&proclid=651


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: