Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

100 συμβάσεις στην Κομισιόν για βοηθούς - αναλυτές ασφάλειας ΤΠΕ

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Εκατό προσλήψεις συμβασιούχων στον τομέα της ασφάλειας ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) για το διάστημα 2014-2016.


Ηδη η EPSO προκήρυξε διαδικασία επιλογής με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων των επιτυχόντων υποψηφίων, από την οποία θα προσλαμβάνει νέο προσωπικό και συγκεκριμένα 50 Βοηθούς ασφάλειας ΤΠΕ και 50 Αναλυτές ασφάλειας ΤΠΕ.
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί κυρίως για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ενώ τα καθήκοντά τους θα ασκούνται στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμ-βούργο, όπως απαιτείται
Το νέο προσωπικό θα εργαστεί κυρίως για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ενώ τα καθήκοντά τους θα ασκούνται στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο, όπως απαιτείται. Περιορισμένος αριθμός θέσεων εργασίας μπορεί να βρίσκεται σε ορισμένες αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά τον κόσμο.
Προσόντα
Βοηθός ασφάλειας ΤΠΕ
Υπό την εποπτεία υπαλλήλου ή έκτακτου υπαλλήλου, ο συμβασιούχος υπάλληλος θα συνδράμει στη διαχείριση ανακοινώσεων, στον συντονισμό προειδοποιήσεων και ανταπόκρισης σε περιστατικά, στη διενέργεια εγκληματολογικών ερευνών και ελέγχων ασφάλειας ΤΠΕ, στη διαχείριση υποδομής ασφάλειας ΤΠΕ, στον καθορισμό ρυθμίσεων διάταξης ασφάλειας ΤΠΕ και στην κατάρτιση πολιτικών, προτύπων και κατευθυντηρίων γραμμών ασφάλειας ΤΠΕ.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν περατώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο, σε έναν τεχνικό τομέα που έχει σχέση με τα καθήκοντά τους, ή να έχουν περατώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο το οποίο δίνει δικαίωμα εισόδου στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και να έχουν επαγγελματική πείρα τουλάχιστον τριών ετών, σε τομέα σχετικό με τα καθήκοντά τους.
Παράλληλα, θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και να έχουν ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.
Αναλυτής ασφάλειας ΤΠΕ
Οι νέοι υπάλληλοι θα αναλάβουν εργασίες μελέτης, ανάλυσης και τεχνικής και διοικητικής επίβλεψης στον τομέα της υποστήριξης και υποδομής ΤΠΕ.
Συνεπώς, θα πρέπει να έχουν περατώσει πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών, πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο, σε τομέα σχετικό με τα καθήκοντά τους.
Εξάλλου, θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και να έχουν ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας.
Διαδικασία επιλογής
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν βάσει των προσόντων τους, ιδίως όσον αφορά τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική τους πείρα, σύμφωνα με τα κριτήρια του διαγωνισμού.
Οσων η ειδίκευση (κατηγορία προσόντων) είναι καταλληλότερη για την εκτέλεση των καθηκόντων και οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής θα κληθούν να υποβληθούν στη δοκιμασία ικανοτήτων.
Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας επιλογής, θα οριστεί ειδική επιτροπή επιλογής για να συνδράμει την EPSO και, συγκεκριμένα, για να αναλάβει το έργο της επιλογής βάσει προσόντων (εξέταση του βιογραφικού σημειώματος).
Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων θα κληθούν στη δοκιμασία ικανοτήτων για την αξιολόγηση των γνώσεών τους στην επιλεγμένη κατηγορία προσόντων.
Η δοκιμασία θα είναι είτε σε χαρτί και θα πραγματοποιηθεί για όλους τους υποψηφίους στις Βρυξέλλες, είτε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και θα πραγματοποιηθεί σε εξεταστικά κέντρα σε όλα τα κράτη-μέλη.
Τα ονόματα των υποψηφίων που έλαβαν την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία στη δοκιμασία ικανοτήτων θα καταχωρισθούν στη βάση δεδομένων από όπου θα επιλέγονται οι επιτυχόντες ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν στα όργανα της ΕΕ.
Αιτήσεις
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο της EPSO (http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm) και να υποβάλουν έως τις 16 Ιουλίου την αίτηση υποψηφιότητάς τους γραμμένη στα αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά.
Αγγελική Μαρίνου
amarinou@pegasus.gr
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΣΤΑΔΙΟ
Ενδεικτικές ημερομηνίες
Εξέταση των βιογραφικών σημειωμάτων
Σεπτέμβριος 2013
Δοκιμασία ικανοτήτων
Νοέμβριος 2013
Αποτελέσματα της δοκιμασίας ικανοτήτων
Δεκέμβριος 2013 - Ιανουάριος 2014


http://www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: