Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

20 Άτομα στο Δήµο Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου,

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/

Πρόσληψη συνολικού αριθµού είκοσι (20) ατόµων ΥΕ 16 Εργατών Γενικών
Καθηκόντων για την κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας δίµηνης διάρκειας, µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους µε τα επισυναπτόµενα
δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή µόνο
στην έδρα του ∆ήµου Μώλου – Αγ. Κωνσταντίνου, στο γραφείο Πρωτοκόλλου στα
Καµένα Βούρλα (∆/νση: Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα, τηλ: 22353-50026),
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε
προθεσµία επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο
χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου, δηλαδή από 29.06.2013 έως και την 05.07.2013.


ΑρχείοΛήψη Αρχείου


Δεν υπάρχουν σχόλια: