Τελευταίες ειδήσεις


Κάντε post την αγγελία σας στο forum, άμεσα και δωρεάν, αφού κάνετε απόκτηση πρόσβασης, κλικ εδώ

55 προσλήψεις στο Δήμο Χίου

Google+ http://e-rgasies-e-rgasies.blogspot.gr/Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά
πενήντα πέντε (55) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού
χαρακτήρα του ∆ήµου Χίου.

9 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
3 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
42 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (για Απορριμματοφόρα)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε
ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ∆ήµος Χίου, ∆ηµοκρατίας 2 – Χίος, Τ.Κ. 821 00, απευθύνοντάς την στο Τµήµα
Ανθρώπινου ∆υναµικού, της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, υπόψιν κας Χαβιάρα Θεοδώρας,
Γεωργιλή Μαρίας και Φραγκάκη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2271350821, 2271350855 και
2271350817).

ΑρχείοΛήψη ΑρχείουΔεν υπάρχουν σχόλια: